Olet täällä

Korona vaikuttaa MMA:n jäsenistön arkeen – lue vastauksia yleisimpiin kysymyksiin

Elämme nyt poikkeuksellista aikaa: koronavirus vaikuttaa varmasti jollain tasolla meidän jokaisen arkeen. Työpaikoilla törmätään tilanteisiin ja kysymyksiin, joita ei ole aiemmin tarvinnut miettiä. Korona-aiheiset kysymykset ovatkin lisääntyneet MMA:lle tulleissa yhteydenotoissa. Kokosimme yhteen vastauksia näihin kysymyksiin. 

Tilanne elää koko ajan, ja on mahdollista, että valtioneuvosto päättää uusista toimista. Pyrimme päivittämään tätä ohjeistusta, mutta epäselvissä tilanteissa kannattaa aina olla yhteydessä MMA:han ja MMA:n lakipalveluun. Palvelumme saattavat olla tilanteen vuoksi ajoittain ruuhkautuneita. 

MMA suosittelee lisäksi jokaista seuraamaan viranomaisten, kuten sosiaali- ja terveysministeriön ja THL:n, ohjeistuksia sekä lukemaan ajantasaista tietoa luotettavista uutislähteistä. MMA toivoo työpaikoille avointa keskustelua ja ratkaisujen hakemista erilaisiin tilanteisiin yhteishengessä. Nyt on tärkeää puhaltaa yhteen hiileen!


USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET


KYSYMYKSET JA VASTAUKSET

Työnantaja on puhunut, että edessä saattaa olla lomautuksia. Onko tämä mahdollista ja mitä se tarkoittaa?

On hyvinkin mahdollista, että nyt vallitseva tilanne, jossa tilaisuuksia rajoitetaan, tapaamisia suositellaan minimoimaan ja ihmiset välttävät ravintoloita ja ostoskeskuksia, johtaa siihen, että yritysten edellytykset tarjota työtä vähentyvät siten, että määräaikaisia lomautuksia toteutetaan.

Lomautus on työnantajan suorittama toimenpide, jolla keskeytetään työnteko ja palkanmaksu väliaikaisesti työsuhteen muutoin pysyessä voimassa. Työnantaja saa lomauttaa työntekijän, jos hänellä on taloudellinen tai tuotannollinen peruste työsopimuksen irtisanomiseen tai jos työ tai työnantajan edellytykset tarjota työtä ovat vähentyneet tilapäisesti eikä työnantaja voi kohtuudella järjestää työntekijälle muuta sopivaa työtä tai työnantajan tarpeita vastaavaa koulutusta. Tilapäisen työn tai työnteon tarjoamisedellytysten vähentymisen perusteella lomauttaa voidaan enintään 90 päiväksi.

Lomautus voidaan toteuttaa joko kokoaikaisesti tai työaikaa lyhentämällä (ns. osa-aikalomautus).

Mikäli yrityksessä on vähintään 20 työntekijää, tulee ennen lomautuksista päättämistä käydä yhteistoimintaneuvottelut.

YT-laissa on kuitenkin tarkemmin määrittelemättömiä erikoistilanteita varten annettu mahdollisuus lomauttaa myös ilman neuvotteluita. Siitä, koskeeko tämä lainkohta juuri nyt käsillä olevia tilanteita, ei ole tilanteen poikkeuksellisuudesta johtuen täyttä varmuutta. YT-neuvottelut tulee tällaisessakin poikkeustapauksessa käydä viipymättä sitten kun se on mahdollista ja selvittää lomautuksen perusteet

Työnantajan on ilmoitettava lomauttamisesta työntekijälle henkilökohtaisesti viimeistään 14 päivää ennen lomautuksen alkamista. Lomautus voi siis alkaa aikaisintaan 14 päivän kuluttua lomautusilmoituksen alkamisesta. Työnantajalla on normaali palkanmaksuvelvollisuus tältä lomautusilmoitusajalta. Joissain työehtosopimuksissa on sovittu tästä 14 päivän ilmoitusajasta toisin, esimerkiksi siten että paikallisesti sopimalla neuvotteluaikaa voidaan lyhentää 7 päivään.

Kaupan työehtosopimukseen on sovittu 19.3. lähtien poikkeusmääräys, jonka mukaan kriisissä olevissa yrityksissä aiemman 14 päivän lomautusilmoitusajan sijasta lomautusilmoitusaika lyhenee seitsemään päivään, ja työpaikkakohtaisesti sitä voidaan edelleen lyhentää kolmeen päivään. Yhteistoimintaneuvotteluaikoihin tulee muutoksia siten, että neuvottelukutsu on annettava viimeistään kolme päivää ennen neuvottelujen alkamista, aiemman viiden päivän sijasta. Samoin yt-neuvotteluaika lyhenee 14 päivästä 4 päivään, ja tästäkin voidaan sopia toisin yrityksessä. Kaupan työehtosopimus tulee sovellettavaksi yleissitovana työehtosopimuksena osalla MMA:n jäsenistä.

Lomautuksen ajalta työntekijä on lähtökohtaisesti oikeutettu ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan. Päivärahaa voidaan alkaa maksaa viiden omavastuupäivän jälkeen. Lomautetun työntekijän tulee ilmoittautua lomautuksen alkaessa TE-toimistoon ja ansiosidonnaista päivärahaa haetaan Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten työttömyyskassasta. Ensimmäisen hakemuksen voi tehdä, kun lomautusta on takana vähintään kaksi viikkoa. Lomautuksesta ei kannata sopia, koska sillä on negatiivisia vaikutuksia työttömyysturvaan.

Olemme koonneet yhteen kattavan tietopaketin lomautuksista. Lue lisää tästä.

Voiko työnantaja velvoittaa minut perumaan kaikki asiakaskäynnit toistaiseksi? Minulla on provisiopalkka ja tämä näkyy heti palkassani. 

Kyllä voi. Työnantajalla on työnjohto-oikeus, ja työnantaja voi antaa työtä ja työn suorittamista koskevia ohjeita ja määräyksiä. Työnantaja ei kuitenkaan vapaudu palkanmaksuvelvollisuudesta, vaan työnantajan tulee suorittaa työntekijälle tämän normaali keskimääräinen palkka ajalta, jolta työntekijä on estynyt suorittamasta työtään.

Jos työntekijä kuitenkin pystyy hoitamaan työtään ja asiakaskontakteja etäyhteyksien avulla, arvioidaan velvollisuutta maksaa keskimääräinen palkka toisin.

Voiko työnantaja velvoittaa minut etätyöhön?

Työnantaja ei voi velvoittaa sinua työskentelemään etänä, ellei etätöiden tekemisestä ole sovittu. Kannattaa kuitenkin pyrkiä löytämään sovinnollinen ratkaisu asiaan. Mikäli etätyötä tehdään, tulee työnantajan tarjota työntekijälle etätyöhön tarvittavat välineet ja yhteydet.

Tällä hetkellä suositus onkin, että etätyötä ja etäkokouksia tulee nyt käyttää epidemian leviämisen välttämiseksi, silloin kun niiden käyttö vain on mahdollista.

MMA suosittelee nyt epidemia-aikana etätöistä sopimista ja etätyön sallimista. Lue koko suositus tästä.

Voiko työnantaja kieltää minua tulemasta työpaikalle, koska pelkää, että olen altistunut koronavirukselle, vaikka minulla ei ole mitään oireita? Työtäni ei oikein ole mahdollista tehdä etänä.

Kyllä, työnantaja voi antaa tällaisen määräyksen ja tämän mukaisesti tulee toimia. Koska kyse ei ole kuitenkaan ns. virallisesta karanteenista, ei työntekijä ole oikeutettu tartuntatautipäivärahaan, vaan työnantaja on velvollinen maksamaan työntekijälle normaalisti palkan. Jos työntekijällä on esim. myyntiin perustuva provisiopalkkaus, tulee työntekijälle maksaa keskimääräinen palkka.

Työni on sen luonteista, että pystyisin hyvin tekemään sitä myös etänä kotoa käsin. Työnantajani ei ole kuitenkaan sallinut etätyötä. Onko työnantajan nyt tässä tilanteessa sallittava etätyö?

Valtioneuvosto on antanut suosituksen, jonka mukaan etätyötä tulee suosia, jos työtehtävät sen sallivat. Tämä ei kuitenkaan velvoita työnantajaa. Työntekijöiden edustajien tai työntekijöiden yhdessä kannattaisi kuitenkin keskustella työnantajan edustajien kanssa ja pyrkiä sopimaan asiasta. MMA toivoo työsuhteiden molemmilta osapuolilta avointa asennetta tässä poikkeuksellisessa tilanteessa.

MMA suosittelee nyt epidemia-aikana etätöistä sopimista ja etätyön sallimista. Lue koko suositus tästä.

Mitä jos minut määrätään karanteeniin? Saanko mistään tuloa?

Kunnan nimetty tartuntataudeista vastaava lääkäri päättää siitä, määrätäänkö ihminen karanteeniin tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Kela maksaa tartuntatautipäivärahaa, joka korvaa ansionmenetystä, jos sinut on määrätty karanteeniin, etkä pysty tekemään töitä. Tartuntatautipäivärahaa voi saada, vaikka et olisi työkyvytön.

Tartuntatautipäivärahaa voidaan maksaa myös, jos alle 16-vuotias lapsi, jonka huoltaja olet, on määrätty olemaan kotona tartuntataudin vuoksi, etkä sen vuoksi pysty tekemään töitä.

Jos voit tehdä työtäsi etänä eikä ansionmenetystä siksi synny, ei päivärahaa voi saada. Myöskään loman ajalta päivärahaa ei makseta.

Minut on määrätty karanteeniin lääkärin toimesta. Työnantajan mukaan nämä päivät vähennetään lomistani. Onko näin?

Työnantaja ei voi määrätä työntekijää lomalle karanteenin aikana – siis lomapäivät eivät kulu.

Tunnen itseni sairaaksi. Voinko jäädä kotiin vain ilmoittamalla siitä työnantajalle?

Lähtökohtaisesti sairastumistilanteissa tulisi toimia samoin kuin työnantajan ohjeistus on ollut tähänkin asti. Eli jos työnantaja on edellyttänyt sairauspoissaolotilanteissa lääkärintodistuksen, pätee tämä ohje edelleen. Vahva suositus kuitenkin on, että työnantajat mahdollistaisivat työntekijän sairauspoissaolon ns. omailmoituksella eli että työntekijän ei tarvitsi hankkia lääkärintodistusta. Asiasta on syytä keskustella työnantajan kanssa.

Korvaako työpaikan vakuutus etätöissä sattuneet vahingot?

Työpaikan vakuutus ei välttämättä korvaa kotona sattuvia tapaturmia. Työtapaturmavakuutus on lakisääteinen vakuutus, josta maksettavat korvaukset on määrätty laissa.

Etätöiden osalta työtapaturmavakuutus kattaa vain työtehtävää suorittaessa sattuneet vahingot. Jos läppäri tippuu varpaille ja varvas murtuu, lakisääteinen vakuutus korvaa vahingon. Mutta jos liukastuu käydessään vessassa, vakuutus ei korvaa. Syynä on se, että työnantaja ei voi vaikuttaa kotona tapahtuvan työn turvallisuuteen ja olosuhteisiin. MMA:n jäsenenä sinulla on kuitenkin voimassa myös vapaa-ajan tapaturmavakuutus.

Milloin voin saada sairauspäivärahaa tai tartuntatautipäivärahaa?

Sairauden ajalta maksetaan lähtökohtaisesti joko palkkaa tai sairauspäivärahaa ja karanteenin ajalta tartuntatautipäivärahaa.

Jos alle 16-vuotias lapsi on määrätty karanteeniin taudin leviämisen estämiseksi lapsen huoltajalla on oikeus jäädä kotiin ja saada tartuntatautipäivärahaa.

Valtioneuvosto on päättänyt, että koulut suljetaan toistaiseksi. Onko minulla oikeus jäädä kotiin?

Mitään erityistä lainsäännöstä tilannetta ajatellen ei ole. Työsopimuslain mukaan työntekijällä on oikeus olla poissa töistä, jos hänen välitön läsnäolonsa on välttämätön työntekijän perhettä kohdanneen, sairaudesta johtuvan ennalta-arvaamattoman ja pakottavan syyn vuoksi. Tulkintamme mukaan kyseinen lainsäännös tulee noudatettavaksi tässäkin tilanteessa.

Poissaolosta ja sen syystä on ilmoitettava työnantajalle niin pian kuin mahdollista. Oikeus olla poissa työstä päättyy, kun lapsen hoito saadaan järjestettyä.

Työnantajalla ei normaalitilanteessa ole velvollisuutta maksaa palkkaa työntekijälle, joka on poissa työstä pakottavista perhesyistä. Työntekijällä ei ole oikeutta myöskään Kelan tartuntatautipäivärahaan, ellei samalla ole määrätty karanteeniin. Työntekijä voi sopia työnantajan kanssa, että hän tekee työtä etänä ollessaan kotona lapsen kanssa. Tällöin työnantajalla on velvollisuus maksaa työntekijälle palkkaa tehdyn työajan suhteessa. Osapuolet voivat sopia myös vuosilomien tai liukumasaldojen pitämisestä tai viime kädessä myös palkattomasta vapaasta.

Kyse on poikkeuksellisesta tilanteesta ja tästä syystä MMA toivoo työnantajilta ja työntekijöiltä joustavien ratkaisujen etsimistä ja löytämistä.

Miten menee valtioneuvoston linjaus opetuksen järjestämisestä?

Valtioneuvosto linjasi 16.3.2020, että ”varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa. Näin turvataan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan vanhemmille työssäkäynti. Valtioneuvosto linjaa, että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät niin.

Koulujen, oppilaitosten, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön tilat suljetaan ja lähiopetus niissä keskeytetään. Poikkeuksellisesti kuitenkin järjestetään koulussa järjestettävä esiopetus sekä perusopetuksen 1-3 luokkien lähiopetus niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Lisäksi poikkeuksena järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville, kuitenkin niin että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät näin. Edellä mainitut järjestelyt tulevat voimaan keskiviikkona 18.3.2020.”

MMA:n sivuilla on paljon juttua palkansaajan turvaverkoista koronaviruksen varalta. Saako yrittäjäjäsen jostain taloudellista tukea koronaviruksen iskiessä?

Myös yrittäjä on lähtökohtaisesti oikeutettu tartuntatautipäivärahaan, jos hän sairastuu koronavirukseen tai joutuu viruksen takia karanteeniin tai eristyksiin. Palkansaajien kohdalla ansionmenetys korvataan täysimääräisesti sen hetkisen palkan mukaan. Yrittäjällä tartuntapäiväraha samoin kuin sairauspäiväraha määräytyy hänen itselleen ottaman YEL-vakuutuksen mukaan. Valitettavan usein työtulo on kuitenkin määritelty liian alhaiselle tasolle, jotta sitä kautta saisi toimeentulonsa turvattua.

Jos vuosityötulon on määritellyt minimiin eli 7 958,99 euroon, saa yrittäjä sairastuessaan tai karanteeniin joutuessaan vain 26,53 euroa per arkipäivä. Keskimääräisellä 22 000 euron vuosityötulollakin saa päivärahaa vain 73,33 euroa jokaiselta arkipäivältä.

Tartuntapäivärahaa haetaan Kelan sivuilta löytyvällä lomakkeella. Tartuntatautipäivärahassa ei ole omavastuuaikaa, joten se korvaa ”täysimääräisesti” työstä poissaolon, eristyksen tai karanteenin aiheuttaman ansionmenetyksen. Tartuntatautipäivärahaa pitää hakea viimeistään kaksi kuukautta sen jälkeen, kun on jäänyt tartuntataudin takia pois töistä.

Sen sijaan, jos yrittäjä joutuu jäämään kotiin hoitamaan lasta, joka ei ole karanteenissa mutta ei myöskään koulussa koulujen sulkeuduttua, ei saa tästä korvausta. Taitaa myynnin ja markkinoinnin ammattilaisen olla mahdotonta osoittaa olevansa sellaisella kriittisellä alalla, että lapsi voi jatkaa koulussa.

Itse koronavirukseen sairastuminen ja lääkärin määräämä karanteeni ovat ainakin tällä hetkellä vielä niin harvinaisia, että tartuntapäivärahan tai sairauspäivärahan saamista suurempi huoli yrittäjällä lienee toimeentulosta asiakastapaamisten vähentyessä ja myynnin jatkuvasti laskiessa tai esim. koulutustilaisuuksien peruuntuessa. Tämän asian suhteen ei valitettavasti ole paljon tehtävissä. Tähän mennessä julkistetut yrittäjien tukikeinot ovat sangen tehottomia: kyse on vain verojen ja YEL-vakuutusmaksujen maksuajasta. Toivoa sopii, että valtio löytää toimivat tukikeinot pienyritysten pystyssä pitämiseksi.

Työmarkkinajärjestöt ovat ehdottaneet muutoksia. Mistä on kyse?

Työmarkkinajärjestöt ovat todenneet, että koronaviruksen seurauksena Suomen talous on ajautunut tilanteeseen, joka vaarantaa yritystoiminnan edellytykset, työllisyyden ja ihmisten toimeentulon. Tämän vuoksi työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat yhdessä tehneet esityksen valtioneuvostolle tarvittavista toimista, joilla alennetaan työllistämisen kustannuksia, joustavoitetaan työlainsäädäntöä ja parannetaan työttömiksi tai lomautetuiksi joutuneiden palkansaajien sosiaaliturvaa.

Järjestöt ovat esittäneet mm. YT-neuvottelujen ajan lyhentämistä 14 päivästä ja kuudesta viikosta viiteen päivään lomautustilanteessa sekä työsopimuslain mukaisen 14 päivän lomautusilmoitusajan lyhentämistä viiteen päivään. Lisäksi järjestöt ehdottavat täsmennystä yritysten mahdollisuuksiin lomauttaa tarvittaessa työntekijöitä myös ennen yt-neuvotteluiden päättymistä. Tämä vaatisi aina tapauskohtaista arviota. Järjestöt ehdottavat muutoksia myös työttömyysturvaan, jonka omavastuupäivät ehdotetaan poistettavaksi.

Lisää voit lukea esimerkiksi tästä Akavan artikkelista.

Kyse on vielä ehdotuksista ja valtioneuvosto käsittelee asiaa. MMA tiedottaa asiasta tarkemmin, kun asia etenee.

Olen varannut MMA:n lomahuoneiston. Voinko perua varauksen?

Mikäli olet sairastunut tai et muusta syytä voi hyödyntää keväälle tekemääsi lomahuoneiston varausta, voit perua varauksen. Lisätietoja ja yhteystiedot löydät täältä.

Miten koronavirus vaikuttaa pankkiasiointiini?

Löydät Danske Bankin sivuilta infopaketin, josta saat vastauksia kysymyksiin sekä tietoa pankin tarjoamasta tuesta ja joustomahdollisuuksista koronaviruksen aiheuttamassa erityistilanteessa.

Muistathan myös, että MMA:n jäsenenä voit aina käyttää asuntolainaan myönnettyjä lyhennysvapaita haluamallasi tavalla, juuri silloin kun kaipaat talouteesi joustoa. Voit hakea 4–12 kk pituisia lyhennysvapaita jaksoja ilman toimitusmaksua.

Lue lisätietoa aktiivisesti päivitettäviltä sivuilta.

Onko jossain lisää MMA:n jäsenyyteeni liittyviä kysymyksiä ja vastauksia?

Olemme koonneet kattavan listan jäsenyyteen liittyviä kysymyksiä ja vastauksia. Löydät ne tästä linkistä.

Where can I find frequently asked questions about coronavirus in English?

You can find information in English here.


Lue myös

Ota yhteyttä


Tämä artikkeli on julkaistu 16.3.2020 ja päivitetty 26.3.2020.